Балканска дива коза

Messages:
0
Threads:
0
Дискусионен форум на Проект № BG16M1OP002-3.020-0021 „Разработване на план за действие за опазване на популациите на Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.“.